کارون

www.karon01.persianblog.ir

 
قولو لا تقولو
نویسنده : بی نام - ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۸
 

لا تقولو بیمارستان                 قولو مستشفی

لا تقولو استخر                      قولو مسبح

لا تقولو ایستگاه                    قولو محطة

لا تقولو فرودگاه                     قولو مطار

لا تقولو اتوبوس                      قولو حافله

------------------------------------------------------

     لا تگولون شناسنامه....................گولو سجل لو هویه(سجل)
             لا تگولون زندان..........................گولو سجن(سجن)
             لا تگولون نماینده........................گولو مندوب(مندوب)
             لا تگولون باغچه.........................گولو حدیقه لو بستان(حدیقه)
            
-----------------------------------------------------------

پارک: حدیقه              روزنامه: جریده

خیابون: شارع            کوچه: زقاق 

    

  -------------------------------------------------------------------------------------------
فلا تقولو ماهشهر فاقولو محشور

فلا تقولو سوسنگرد فاقولو خفاجیه

فلا تقولو چین فاقولو صین

فلا تقولو هلند فاقولو ندرلند

فلا تقولو انگلیس فاقولو بریطانیا او انگلترا

فلا تقولو آلمان فاقولو آلمانیا

فلا تقولو ژاپن فاقولو یابان

فلا تقولو عربستان فاقولو الاسعودیه

فلا تقولو موبایل فاقولو نقال او محمول

فلا تقولو شارج فاقولو شحن

فلا تقولو عینک فاقولو نظاره

فلا تقولو تلویزیون فاقولو تلفاز

فلا تقولو ماهواره فاقولو ستلایت

فلا تقولو نامه فاقولو رساله

فلا تقولو پست فاقولو برید

فلا تقولو روابط عمومی فاقولو علاقات العامه

فلا تقولو پلیس فاقولو شرطی

فلا تقولو سرباز فاقولو جندی

فلا تقولو وکیل فاقولو محامی

فلا تقولو همکار فاقولو زمیلی

فلا تقولو دانشگاه فاقولو جامعه

فلا تقولو دانشجو فاقولو طالب او طالبه

فلا تقولو شغل فاقولو دوام

فلا تقولو چابگر فاقولو طباعه

فلا تقولو کارت فاقولو بطاقه

فلا تقولو تلفن فاقولو هاتف