رسایل عربیه اس ام اس مسیج

ضفت سر کلمن ایناضل عسرنه

وشوکه ابعین کل طاغی عسرنه

لتهم یاوطن یسره ولامن

صدیج الیذکر احقوق الخویه

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

هله یل ما نساک القلب مره

اوحیاتک کل لیالی اجفاک مره

علی بلطیف لومریت مره

فرشت الروح لجدامک فدیه

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

تستاهل انت الروح شنهو الرسایل

حبک سکن بلروح موبل موبایل

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

یطیب الذات یازین السجیه

الف مبروک الک عیدالضحیه

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ریاگ العسل من فرگا ک مره

واحب شخصک علی کل ساع مره

چنت بلیوم اشوفک الف مره

اوهسه شوفتک حصره علیه

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

طیر السعد یا صاح رف اعله دارک

حامل تهانی العید امبارک

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

بالیل اودی اشواق وابعث تهانی

وارسل سواد العین للما نسانی

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

عنک اشیل الحزن وهمومک اشریهه

 لو عندی قطر ت فرح لعیونک اهدیهه

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

شحن شنحب شنوحن شون شبچای

شهم شصعب ششدن شرک شبچای

ششر شنشر شفلن شذب شبجای

شمر شبچی شطر شصفج بدیه

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

احبک یا اعز محبوب وحبک بلگلب حصره

فدوه اتروح الک هلناس من اهواز للبصره

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

حزینه الروح بغیابک شعرنا

وقصاید بیک یمدلل شعرنا

الشعر لو شاب ما نصبغ شعر نا

شبابی ایعود من تسال علیه

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

عزیزم یامن اعیونی فدایت اموعن موع من اسمع صدایت

اذا تقسم للموت ویای اضل للموت هم مخلص برایت

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ثوب العشره ما اکصره ولا کف

وابطل لا تظن منک ولا کف

مایحتاج اسولفلک ولا کف

مکانک با لگلب غصبن علیه

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

تدری شنوa b c d اکید ما تدری :

Aیعنی احبک

B بوسه علی خدک

C سلمنی علی قلبک

Dدمرنی حبک

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

چذب احبابی انساهم واضلل اتمنه ملگاهم

صحیح ابعاد عن عینی بس الروح ویاهم

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

رسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیج رسایل عربیه  اس ام اس  مسیجرسایل عربیه  اس ام اس  مسیج رسایل عربیه  اس ام اس  مسیج رسایل عربیه  اس ام اس  مسیج رسایل عربیه  اس ام اس  مسیج رسایل عربیه  اس ام اس  مسیج ر رسایل عربیه  اس ام اس  مسیج رسایل عربیه  اس ام اس  مسیج

 

/ 0 نظر / 231 بازدید