انه زینب

انه زینب وخوتی ایعوفونی میسرة ویحدی الشمر بضعونی
*****
میسرة ولاعندی والی ولاحمه
ابین ناس الماتعرف المرحمه
والــــــدی الکرار وامی فاطمه
وانهظم من اسمع ایشتمونی
*****
مالی والی البیه احشم واستجیر
ذبـــــــح خلصو لاجبیر ولازغیر
بس علیل مکید ورایـــــــح اسیر
ومن اشوفة ایهمل دمع اعیونی
*****
وین ذاک الکَال مصیون الخدر
بشاربی ولامایمسج أی خطر
عـــافنی وتــوسد ابکتر النهر
وعاف امیة اسیاطهم بمتونی
*****
عاف امیة وصدرت بینه قرار
فرهدوهم والخیم شعلوها نار
یانهار المر عله أختک یانهار
خلافک أنجوم الظهر راوونی
*****
شوف صیوان أختک بنار أنضرم
وتصرخ بصیوانها أیتام وحرم
بین نار وبین رضعان وخیم
انشده فکر أختک تبدل لونی
*****
/ 0 نظر / 20 بازدید